Statuten

Statuten van de Stichting Lokaal Groene Kruis Fonds

Ref.nr. 20975

Oprichting

Vandaag, 13 april 2012, verschenen voor mij, mr. Edwin Marinus Johannes Josephus Engelen, notaris,
gevestigd te Midden-Drenthe:
1. Hendrik Jan Batelaan, (rijbewijs nummer 4991563102, afgegeven te Midden-Drenthe op vier juni tweeduizend zeven), geboren te Reeuwijk op zeven en twintig oktober negentienhonderd vier en dertig, wonende te 9422 AD Smilde, gemeente Midden-Drenthe, Veenhoopsweg 56, gehuwd,
2. Klazina Gerritje Dunnink, (paspoort nummer NNP932BL9, afgegeven te Midden-Drenthe op zes en twintig augustus tweeduizend tien), geboren te Enschede op twintig oktober negentienhonderd veertig, wonende te 9422 HE Smilde, Koningin Julianastraat 36, gehuwd.

De verschenen personen handelen te dezen in hun hoedanigheid van respectievelijk voorzitter en secretaris van de stichting: Stichting tot Ondersteuning van Het Groene Kruis-Werk, gevestigd te Smilde, kantoorhoudende te 9422 HE Smilde, Koningin Julianastraat 36, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 41017764 en als zodanig deze rechtspersoon rechtsgeldig
vertegenwoordigende.
De verschenen personen, handelend als gemeld, verklaarden:

  • dat voornoemde stichting is opgericht bij akte op een en dertig december negentienhonderd negen en zeventig verleden voor mr. Jan Huisman, destijds notaris te Smilde;
  • dat de statuten sedertdien niet zijn gewijzigd;
  • dat in de bestuursvergadering van gemelde stichting, gehouden te Smilde op 23 april 2012, is besloten tot integrale wijziging van de statuten, een afschrift van de notulen zal aan deze akte worden gehecht.

Ter uitvoering van voormeld besluit verklaarden de verschenen personen, handelend als gemeld, de statuten gewijzigd vast te stellen als volgt:

Naam en zetel.
Artikel 1.
1. De stichting draagt de naam: Stichting Lokaal Groene Kruis Fonds.
2. Zij is gevestigd te Smilde, gemeente Midden-Drenthe.
3. Het werkgebied van de stichting omvat de voormalige gemeente Smilde, alsmede Laaghalerveen
en Oranje.

Doel.
Artikel 2.
De stichting stelt zich ten doel het bevorderen van de volksgezondheid en het maatschappelijk welzijn van de gehele bevolking binnen haar werkgebied.

Duur.
Artikel 3.
De stichting vangt aan op heden en zal voor onbepaalde tijd werkzaam zijn.

Geldmiddelen.
Artikel 4.
De geldmiddelen der stichting bestaan uit:
a. ontvangsten uit eigen activiteiten;
b. subsidies;
c. donaties;
d. andere wettige middelen.

Bestuur.
Artikel 5.
1. De leiding van de stichting berust bij een bestuur, bestaande uit maximaal zeven meerderjarige leden.
2. Door het zittende bestuur wordt in ontstane vacatures voorzien.
3. Bij onvoltalligheid van het bestuur blijven de overige leden bevoegd.
4. De functies en bevoegdheden der bestuursleden worden door hen in onderling overleg verdeeld.
5. Het bestuur der stichting zal worden samengesteld uit inwoners van haar werkgebied, waarbij rekening zal worden gehouden met de verscheidenheid van levensovertuiging, geografische spreiding en leeftijdsopbouw van de inwoners van het werkgebied.

Artikel 6.
Het lidmaatschap van het bestuur eindigt:
a. door schriftelijke opzegging aan het bestuur;
b. door een besluit van het bestuur;
c. door overlijden van-, aanvraag om surséance van betaling door- of onder curatelestelling van een bestuurslid;
d. door periodiek aftreden volgens een door het bestuur op te stellen rooster van aftreden.

Artikel 7.
Het bestuur is bevoegd tot:
a. het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen;
b. het sluiten van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheid stelling voor een schuld van een derde verbindt.

Artikel 8.
De stichting wordt in- en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur, alsmede de voorzitter en de secretaris gezamenlijk, onverminderd de interne verantwoordingsplicht aan het bestuur.

Vergaderingen.
Artikel 9.
1. Het bestuur vergadert minstens eenmaal per jaar en voorts zo dikwijls als de voorzitter en/of tenminste twee bestuursleden zulks nodig achten.
2. De secretaris convoceert de vergaderingen en maakt van het ter vergadering verhandelde notulen op, die door hem en de voorzitter worden ondertekend.
3. In bestuursvergaderingen heeft ieder lid een stem.
4. Voorzover in deze statuten niet anders is bepaald, worden alle besluiten genomen met volstrekte meerderheid van geldig uitgebrachte stemmen.
5. Over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk gestemd. Blanco stemmen zijn ongeldig en tellen niet mee. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel op de eerstvolgende vergadering weer in stemming gebracht. Staken de stemmen dan weer, dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Boekjaar.
Artikel 10.
1. Het boekjaar der stichting loopt van een januari tot en met een en dertig december.
2. Op de laatste in enig boekjaar te houden bestuursvergadering dient de penningmeester een begroting in voor het volgende jaar.
3. Op de eerste in het volgend boekjaar te houden bestuursvergadering brengt de voorzitter verslag uit over het afgelopen boekjaar en legt de penningmeester rekening en verantwoording af van zijn financieel beheer over het afgelopen boekjaar. De goedkeuring dezer rekening en verantwoording strekt de penningmeester tot decharge.

Statutenwijziging en ontbinding.
Artikel 11.
1. Besluiten tot wijziging der statuten of ontbinding der stichting kunnen slechts worden genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde gedeelte der uitgebrachte geldige stemmen in een vergadering, welke speciaal daar toe is bijeengeroepen op een termijn van tenminste zeven dagen en waarin tenminste drie/vierde gedeelte van het aantal bestuursleden aanwezig is.
2. Indien in deze vergadering het vereiste aantal bestuursleden niet aanwezig is, dan wordt binnen een maand daarna een tweede vergadering uitgeschreven, in welke vergadering -ongeacht het aantal aanwezige bestuursleden- een rechtsgeldig besluit tot wijziging der statuten of ontbinding der stichting kan worden genomen met een meerderheid van twee/derde gedeelte van de alsdan geldig uitgebrachte stemmen.

Liquidatie
Artikel 12.
Bij ontbinding der stichting bepaalt het bestuur voor welke doeleinden een eventueel batig saldo zal worden aangewend, waarbij het doel der stichting zoveel mogelijk in acht zal worden genomen.

Eindbepaling.
Artikel 13.
In alle gevallen, waarin deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.

WAARVAN AKTE.
De verschenen personen zijn aan mij, notaris, bekend.
De verschenen personen verklaarden tijdig voor het verlijden van de akte een ontwerp van deze akte te hebben ontvangen. Voor het verlijden van de akte is door mij, notaris, aan de verschenen personen mededeling gedaan van de zakelijke inhoud van de akte en heb ik daarop een toelichting gegeven. Ik heb hen daarbij gewezen op de gevolgen die uit deze akte voortvloeien. De verschenen personen verklaarden van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en daarmee in te stemmen.
Deze akte is verleden te Smilde op de dag die in het hoofd van de akte is vermeld.
Onmiddellijk na beperkte voorlezing is de akte ondertekend door de verschenen personen en mij, notaris.

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s